udział w nieruchomosci zabudowanej

Strzelin, dnia 21.05.2019 r.
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Jan Heród
Kancelaria Komornicza nr I w Strzelinie
57-100 Strzelin ul. Dzierżoniowska 16B
tel:713923050 ; fax: 713920104 ;e-mail: strzelin@komornikid.pl
www.strzelinkomornik.pl
W odpowiedzi podać: Km 217/18
Id.czynn.:3019052100017

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Jan Heród zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu19.07.2019 o godz 14:00 : w Sądzie Rejonowym w Strzelinie – I Wydział Cywilny ul. Bolka I Świdnickiego 7 57-100 Strzelin odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

udziału w wys. 1/3 w nieruchomości położonej w miejscowości Kępino, 2 stanowiącej własność dłużnika:
Kuriata Marian
posiadająca założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Strzelinie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych – o nr WR1T/00001446/3.
Nieruchomość składa się z :
1 – Działki gruntu nr 161/2 o powierzchni 600 m2
2 – Budynku mieszkalnego dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 425,41 m2
3 – Poddasze nieużytkowe o powierzchni 214,99 m2

Udział w wys. 1/3 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 88 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 66 000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, na rachunek bankowy komornika w Santander Bank Polska S.A. O/Strzelin 41109024310000000616000148 lub w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tą można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Od dnia 01.01.2016r. kupujący zobowiązany jest do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność.